Rekrutacja

 

UWAGA RODZICE

DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH!

Serdecznie zapraszamy na ZEBRANIE ORGANIZACYJNE, które odbędzie się w czwartek 23 czerwca br. o godz. 16.30.

 

Poznań, dnia 25 kwietnia 2022r.

UWAGA!
W PROCESIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 46 W POZNANIU
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 PRZYJĘTO
27 KANDYDATÓW NA 50 WOLNYCH MIEJSC.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do

Przedszkola nr 46 na rok szkolny 2022/2023 wynosi 36 pkt.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 46

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 46

      W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola mają Państwo możliwość złożenia w sekretariacie przedszkola WNIOSKU DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA ODMOWY PRZYJĘCIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Sporządzone przez komisję uzasadnienia będą gotowe do odbioru w sekretariacie przedszkola w ciągu 5 dni kalendarzowych od wpłynięcia wniosku.
       W okresie 7 dni kalendarzowych od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola istnieje  możliwość złożenia do dyrektora przedszkola ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ. Złożenie odwołania do dyrektora, musi poprzedzać wniosek do komisji rekrutacyjnej.

SEKRETARIAT PRZEDSZKOLA CZYNNY JEST W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30

 

UWAGA!

Poniżej zamieszczamy listę dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 46, zakwalifikowanych przesuniętych i niezakwalifikowanych.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 46

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH PRZESUNIĘTYCH

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 46

W PROCESIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 46 W POZNANIU
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ZAKWALIFIKOWANO 27 KANDYDATÓW.
Najniższa liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji wynosi 36 pkt.

W dniach od 13 do 19 kwietnia br. rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2022/2023 proszeni są o pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola_2022

Potwierdzenia woli zapisu dziecka do naszego przedszkola należy dokonywać elektronicznie – w systemie NABÓR lub w sekretariacie, który jest czynny codziennie od 7.30 do 15.30.

BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

REKRUTACJA 2022/2023

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 60/2022/P
z dnia 27 stycznia 2022 r.
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
odbędzie się w dniach od 14 (od godziny 10.00) do 25 marca 2022r.

     Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać bezpośrednio w przedszkolu lub korzystając z elektronicznego systemu Nabór. Instrukcję dotyczącą elektronicznego wysyłania dokumentów znajdziecie Państwo TUTAJ.

     W związku z obowiązującymi w przedszkolu procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii Covid-19 nie ma możliwości wejścia na teren budynku przedszkola. Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w „koszulce”, należy przekazać pracownikowi sekretariatu (dzwoniąc domofonem do sekretariatu) i poświadczyć złożenie dokumentów podpisem. Dokumenty na miejscu zostaną sprawdzone. Jeżeli będą zauważone braki formalne otrzymacie Państwo informację zwrotną.

     Rodzice/prawni opiekunowie spełniający kryteria zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty (zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG, kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym, oświadczenia) wskazane przy każdym z kryteriów.

    Celem weryfikacji oświadczenia o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień Komisja Rekrutacyjna Przedszkola 46 prosi o przedstawienie do wglądu książeczki/karty szczepień kandydata.

Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Sekretariat przedszkola jest czynny

w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z uwagi na wzmożony ruch przy wejściu do przedszkola w godzinach rannych i popołudniowych, uprzejmie prosimy w miarę możliwości o składanie dokumentów w godzinach od 9.00 do 14.00., a jeśli nie jest to możliwe uczulamy na utrzymanie bezpiecznego dystansu.

Poniżej zamieszczamy wzory niezbędnych dokumentów:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola zostanie opublikowany 14 marca 2022r.

KRYTERIA NABORU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1. Kryteria ustawowe – wynikające z ustawy o systemie oświaty.
Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość tj. 50 pkt.:
• wielodzietność rodziny kandydata
• niepełnosprawność kandydata;
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
• objęcie kandydata pieczą zastępczą

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/ lub jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę Kryteria określone przez organ prowadzący:

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium dotyczy również do rodzica /opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 11 pkt;

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole – 10 pkt;

3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
za I preferencję – 5 pkt,
za II preferencję – 4 pkt,
za III preferencję – 3 pkt,
za IV preferencję – 2 pkt,
za V preferencję – 1 pkt;

4) wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 3 pkt;

5) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – 12 pkt;

6) wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 5 punktów, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

Informacje dotyczące kryteriów
i szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego
zawarte są w poniższych dokumentach:


UWAGA!
DRZWI OTWARTE DO PRZEDSZKOLA NIE ODBĘDĄ SIĘ.
Wszelkie informacje o przedszkolu
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.