Rekrutacja

REKRUTACJA 2024/2025

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 66/2024/P
z dnia 26 stycznia 2024r.
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
odbędzie się w dniach od 20 marca (od godz. 10.00) do 5 kwietnia 2024r.

TUTAJ ZNAJDUJE SIĘ INFORMATOR DLA RODZICÓW

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać bezpośrednio w przedszkolu lub korzystając z elektronicznego systemu Nabór.

Druki dokumentów można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście w przedsionku placówki.

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty (zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG, kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru lub wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkownika Programu OK Poznań z widocznym imieniem, nazwiskiem oraz datą potwierdzającą aktywny status użytkownika ze zgodnym numerem referencyjnym, oświadczenia) wskazane przy każdym z kryteriów.

Celem weryfikacji oświadczenia o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień Komisja Rekrutacyjna Przedszkola 46 prosi o przedstawienie do wglądu książeczki/karty szczepień kandydata.

Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Sekretariat przedszkola jest czynny
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z uwagi na wzmożony ruch przy wejściu do przedszkola w godzinach rannych i popołudniowych, uprzejmie prosimy w miarę możliwości o składanie dokumentów w godzinach od 9.00 do 14.00.

Poniżej zamieszczamy wzory

niezbędnych dokumentów i dodatkowe informacje:

Przedszkole_wniosek_przyjecie

Oswiadczenie nr 1 wielodzietnosc (MEN)_2024 pdf

Oswiadczenie nr 2 samotny_wychowanie (MEN)_2024

Oswiadczenie nr 3 szczepienia_2024(MEN)_2024

Informator dla Rodzicow 2024

Instrukcja_rodzice_WK Poznan-1

Instrukcja-w-zakresie-skladania-dokumentow-z-wykorzystaniem-systemu-Nabor

Instrukcja pobrania Potwierdzenia Aktywnego Uzytkownika Porgramu OK Poznan


KRYTERIA NABORU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1. Kryteria ustawowe – wynikające z ustawy o systemie oświaty. Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość – 50pkt:

wielodzietność rodziny kandydata;
• niepełnosprawność kandydata;
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/ lub jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę Kryteria określone przez organ prowadzący – Miasto Poznań:

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium dotyczy również do rodzica /opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 1o pkt (dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium : zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub CEIDG);

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole12 pkt;

3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
za I preferencję – 5 pkt,
za II preferencję – 4 pkt,
za III preferencję – 3 pkt,
za IV preferencję – 2 pkt,
za V preferencję – 1 pkt;

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań
– jeden z rodziców/opiekunów prawnych – 8 pkt,
– oboje rodzice/opiekunowie prawni – 16 pkt,
– rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko – 16 pkt, (dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkownika Programu OK Poznań z widocznym imieniem, nazwiskiem oraz datą potwierdzającą aktywny status użytkownika);

5) wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 5 pkt, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.


DRZWI OTWARTE

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE RODZICÓW I DZIECI ZAINTERESOWANYCH NABOREM
NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025
W DNIU 19 MARCA 2024 R. (WTOREK)  od godz. 17.00 do 19.00

W TYM DNIU MOŻNA BĘDZIE ZOBACZYĆ NASZE PRZEDSZKOLE
I UZYSKAĆ INFORMACJE O ZASADACH JEGO FUNKCJONOWANIA

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.