Rekrutacja

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap – edukacja przedszkolna. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko. Aby pomóc rozwiać wątpliwości Miasto Poznań przygotowało Informator, który przybliży Państwu zasady rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 3 kwietnia do 10 kwietnia 2017 r. Tym samym zobowiązani zostajecie Państwo do podpisania porozumienia na rok szkolny 2017/2018 w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Postępowanie rekrutacyjne:

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce), Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

Kryteria naboru na rok szkolny 2017/2018:

 1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 260 punktów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą nr XLII/739/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r. określono następujące kryteria samorządowe:

 • oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą– kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 20 pkt;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki 50 pkt;
 • wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

– za I preferencję 50 pkt;

– za II preferencję 10 pkt;

– za III preferencję 0 pkt;

 • wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki 15 pkt;
 • oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 20 pkt;
 • gdy dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 60 pkt.

 

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 • Od dnia 10 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2017 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.
 • Dnia 11 maja 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
 • Od dnia 11 maja do dnia 15 maja 2017 r. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a dyrektorem placówki. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 19 maja 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
 • Dnia 19 maja 2017 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek z wolnymi

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą. Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej na rok szkolny 2017/2018.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 • Od dnia 20 czerwca do dnia 23 czerwca 2017 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami w sekretariacie  placówki wskazanej w pierwszej preferencji. Sekretariat w naszym przedszkolu czynny  
 • od 7.30 do 15.30.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 • Dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
 • Od dnia 3 lipca do dnia 6 lipca 2017 r. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a dyrektorem placówki. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 11 lipca 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Sekretariat w naszym przedszkolu czynny jest

w godzinach od 7.30 do 15.30.

 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

DOKUMENTY:

Informator dla Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Uchwała UMP XLII 739 VII 2017 T w sprawie kryteriów na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Prezydenta 182/2017

Zarządzenie Prezydenta 182/2017 – załącznik terminy

Formularz deklaracji pozostania na rok szkolny 2017/2018

Oświadczenie nr 1 wielodzietność MEN – rok szkolny 2017/2018

Oświadczenie nr 2 MEN samotny – na rok szkolny 2017/2018

Oświadczenie nr 3 zatrudnienie – na rok szkolny 2017/2018

Oświadczenie nr 4 rodzeństwo – na rok szkolny 2017/2018

Oświadczenie nr 5 PIT – na rok szkolny 2017/2018

Oświadczenie nr 6 kurator sądowy – na rok szkolny 2017/2018

Formularz wniosku przyjęcia do przedszkola

Formularz wniosku przyjęcia do przedszkola – załącznik

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.