Rekrutacja

 

UWAGA RODZICE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020!

Informujemy, że pomimo strajku nauczycieli w poznańskich przedszkolach i szkołach rekrutacja do przedszkoli trwa nadal. 4 kwietnia 2019 r. zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Obecność dziecka na liście dzieci zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA do przedszkola.Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni powinni PISEMNIE POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU DZIECKA w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2019/2020 do 9 kwietnia 2019 r.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu do którego dziecko się zakwalifikowało.

W czwartek 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji podstawowej do przedszkoli. W każdej placówce wywieszona będzie lista kandydatów przyjętych i lista kandydatów nieprzyjętych oraz lista placówek z wolnymi miejscami (w załączeniu oraz na stronie www.nabor.pcss.pl/poznan w zakładce Dokumenty). W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola, służy skarga do sądu administracyjnego.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą zgodnie z harmonogramem.

WSZYSTKIE  INFORMACJE DOTYCZĄCE

REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

ZAWARTE SĄ W INFORMATORZE DLA RODZICÓW

Informator dla Rodziców- Rekrutacja do przedszkoli 2019

Niezbędne dokumenty:

przedszkole_wniosek

przedszkole_załącznik_kryteria

oświadczenie nr 1- wielodzietność (MEN)

oświadczenia nr 2 (MEN) – samotny

oświadczenie nr 3- zatrudnienie

oświadczenie nr 4 starsze rodzeństwo

oświadczenie nr 5 – PIT

oświadczenie nr 6 kurator sądowy

Dokumenty należy składać w sekretariacie przedszkola:

w poniedziałki od godziny 9.00 do 17.00

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.