PEDAGOG SPECJALNY

Od października br. pracuje w naszym przedszkolu

pedagog specjalny Pani Katarzyna Kupczyk – Buchert.

Będzie wpierała dzieci, kadrę oraz Was drodzy rodzice.

Zadania jakie nakłada na pedagoga specjalnego rozporządzenie z sierpnia 2022r. to między innymi:

  • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami,
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, obserwacje ( w grupie, w małych grupach lub indywidulanie) związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
  • pomoc rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
  • pomoc w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
  • pomoc w dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
  • pomoc w doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,

W każdy wtorek w godzinach 13:30-16:30 pedagog specjalny będzie do dyspozycji rodziców

po wcześniejszym umówieniu się drogą e-mail: kaska.kupczyks@gmail.com  

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, wątpliwości, trudności, coś Państwa zastanawia

w zakresie rozwoju i poziomu funkcjonowania Waszych pociech zapraszamy do kontaktu 😊

W ramach swoich zadań Pani Katarzyna Kupczyk-Buchert  prowadzi również z dziećmi zajęcia rozwijające zainteresowania, hobby i mocne strony ich rozwoju. Są one tworzone w oparciu o zainteresowania, mocne strony i umiejętności dzieci, które zostały zaobserwowane i wskazane przez nauczycieli  poszczególnych  grup oraz obserwacje i bezpośrednie rozmowy  pedagoga specjalnego z dziećmi.

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Organizuje też zajęcia z cyklu WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA mające na celu rozwijanie zachowań prospołecznych wśród dzieci, asertywności, wrażliwości oraz empatii na jednostkę oraz dobro grupy. Zajęcia prowadzone są raz na dwa tygodnie dla dwóch grup wskazanych przez nauczycieli.

Współpraca się opłaca

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.