Odpłatność

17 lutego 2022r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 1 marca 2022r., po uzyskaniu akceptacji Rady Rodziców i uzgodnieniu z organem prowadzącym – stawka żywieniowa wynosić będzie 10 zł.

Poznań 25 sierpnia 2021 r.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI!!!!

WSZYSCY RODZICE, KTÓRYCH DOTYCZY OBNIŻENIE LUB ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZOBOWIĄZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA WNIOSKU DO DNIA 17.09.2021R.

WNIOSEK

BRAK WNIOSKU SKUTKUJE NALICZENIEM OPŁAT W 100% WYSOKOŚCI. WNIOSEK DOTYCZY DANEGO ROKU SZKOLNEGO, WIĘC UBIEGŁOROCZNE WNIOSKI SĄ NIEWAŻNE.

ZASADY ODPŁATNOŚCI OD 1 STYCZNIA 2019 r.

NA PODSTAWIE ART.106UST.3 PRAWO OŚWIATOWE

z dnia 14 grudnia 2016 r.(tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zmianami)

oraz &3 UCHWAŁY NR LXIX/1275/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 03 lipca 2018r. ”w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki”

biuro(1)

OPŁATA ZA POBYT I ŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

WINNA BYĆ WNOSZONA ZA ZAKOŃCZONY MIESIĄC

DO 20 DNIA NASTĘPNEGO MIESIĄCA

Termin płatności należności ustala się na 20 dzień każdego miesiąca, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data zaksięgowania środków na wskazanym do dokonywania płatności rachunku bankowym Przedszkola.

 

INFORMUJEMY, ŻE NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA,

RACHUNKI Z INFORMACJĄ O KWOCIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

SĄ DO ODBIORU U NAUCZYCIELEK GRUP.

 

DOPIERO PO ODEBRANIU TAKIEGO RACHUNKU LUB POZYSKANIU INFORMACJI W SEKRETARIACIE, NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT – DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA WYŁĄCZNIE NA INDYWIDUALNE KONTA WSKAZANE NA RACHUNKU (ZA ŻYWIENIE I GODZINY).

Wysokość opłaty, o której mowa w §2 ust 1

wynosi 1,00 zł

za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

Statut Przedszkola nr 46 określa czas bezpłatnych świadczeń

udzielanych przez przedszkole w godzinach od 8.00-13.00.

STAWKA ŻYWIENIOWA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Z uwagi na istotny wzrost cen produktów żywieniowych, po dokonaniu analizy kosztów produktów potrzebnych do przygotowania posiłków oraz uzyskaniu aprobaty Rady Rodziców Przedszkola nr 46 – Wydział Oświaty w Poznaniu zaakceptował zwyżkę stawki żywieniowej, która od 1 listopada 2019 r. wynosi 8,50 zł.

śniadanie – 1,70zł,

obiad – 5,10zł,

podwieczorek – 1,70zł,

dla dzieci nie korzystających z posiłku – napój – 0,43zł

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.