Metoda projektu badawczego

METODA PROJEKTU BADAWCZEGO
stosowana we wszystkich grupach

lupa-14 strona sieci web(2)
Metoda projektów to metoda nauczania, w której dzieci prowadzą pogłębione badania na określony temat. Przy jego wyborze istotną rolę odgrywają zainteresowania dzieci. Temat musi być bliski i ważny dla dzieci. Powinien odwoływać się w sposób naturalny do ich wcześniejszych doświadczeń oraz opierać się w znacznym stopniu na bezpośrednim doświadczeniu i autentycznych obiektach, dając małym badaczom okazję do posłużenia się nimi.
Rola nauczyciela polega na wspieraniu działań dzieci oraz włączeniu do projektu treści merytorycznych np. w zakresie matematyki, umiejętności językowych, wiedzy o środowisku. Wiele działań planują same dzieci – z niewielką pomocą nauczyciela. Planowanie dotyczy miejsca zajęć terenowych oraz spotkań z ekspertami, którymi może być każdy, który dobrze zna się na badanym temacie.
 
Aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, dzieci prowadzą pogłębione działania badawcze podczas zajęć terenowych oraz korzystają z różnorodnych materiałów źródłowych – w tym albumów, folderów, książek, eksponatów. Uzyskują je również podczas realizacji konkretnych zadań i spotkań z ekspertami. W trakcie zajęć w terenie dzieci sporządzają notatki, rysują i szkicują. Tworzą również plany konstrukcyjne, co pozwala im uporządkować zdobywaną wiedzę. Projekt stwarza dzieciom możliwość zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce, w trakcie rozwiązywania problemów i dzielenia się informacjami. Daje też okazję do rozwijania umiejętności pracy zespołowej i pobudza do myślenia.
 
Podczas działań badawczych dzieci uczą się wielu umiejętności, m.in.:
· prezentowania i dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i spostrzeżeniami na forum grupy,
· przewidywania i weryfikowania przewidywań,
· dociekliwości,
· podejścia empirycznego,
· rozumienia konsekwencji działań,
· wytrwałości w dążeniu do rozwiązania problemu,
· formułowania i zadawania pytań osobom dorosłym,
· rejestrowania informacji w formie znaków wpisywanych w tabeli,
· obserwacji i opisu obserwacji,
· wykonywania rysunków z obserwacji oraz szkiców terenowych,
· fotografowania,
· wykorzystania przyborów i materiałów konstrukcyjnych,
· zorganizowania materiałów i przyborów potrzebnych podczas wizyty eksperta: podkładki zaciskowe, sprzęt rejestrujący, papier, ołówki, przybory plastyczne.
Uzyskane wiadomości dzieci przedstawiają w formie kroniki, plakatów, malowideł ściennych, prac plastycznych, schematów graficznych, tabel , konstrukcji, tańca i zabaw inscenizacyjnych.
 
Na zakończenie projektu badawczego dzieci dzielą się zdobytą wiedzą z dziećmi innych grup oraz rodzicami poprzez np.:
· zorganizowanie ekspozycji
· zorganizowanie zabawy inscenizacyjnej z wykorzystaniem scenografii
· przygotowanie kroniki projektu
· napisanie sprawozdania
· wystawienie sztuki teatralnej, spektaklu muzycznego
· przygotowanie własnych albumów lub teczek
· urządzenie pokazu dla innych grup
· zorganizowanie dnia otwartego dla rodziców
· zorganizowanie pokazu dla rodziców
· zorganizowanie wystawy środowiskowej
strona sieci web(1)

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.